Page 8 - คู่มือศูนย์บริการคนพิการ
P. 8

9                                                                        10

           คนพิกำรที่ขอรับกำรปรับสภำพแวดล้อม

           ที่อยู่อำศัยส ำหรับคนพิกำร ต้องเตรียม

           หลักฐำนเอกสำรอะไรบ้ำง ?                      คนพิกำรที่ขอรับกำรปรับสภำพแวดล้อม

                                            ที่อยู่อำศัยส ำหรับคนพิกำร ต้องไปติดต่อที่ไหน

                                            เพื่อขอรับบริกำรปรับสภำพบ้ำน?

     ตอบ เอกสำรที่คนพิกำรต้องเตรียม ได้แก่
        1. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวคนพิกำร

        2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน (หลักฐำนที่เกี่ยวกับกำรเป็นเจ้ำของที่ดิน      ตอบ ส่วนภูมิภำค ให้ติดต่อที่ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง
         หรือเจ้ำของที่พักอำศัย)                         ของมนุษย์จังหวัด หรือศูนย์บริกำรคนพิกำรจังหวัดทั่วประเทศ

        3. รูปถ่ำยสภำพบ้ำนของคนพิกำรที่ต้องกำรขอรับกำรปรับบ้ำน           กรุงเทพมหำนคร ให้ติดต่อที่ศูนย์บริกำรคนพิกำรกรุงเทพมหำนคร
                                              และศูนย์บริกำรคนพิกำรกรุงเทพมหำนคร ทั้ง 4 สำขำ ได้แก่

                                              สำขำลำดกระบัง , สำขำอ้อมน้อย , สำขำสำยไหม และสำขำมีนบุรี
                                              หรือกรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

                                              สำมำรถติดต่อได้ที่เบอร์ 02 354 3388 ต่อ 701-703 หรือสำยด่วน 1479
         คนพิกำรที่ต้องกำรขอรับกำรปรับสภำพแวดล้อม
                                              หรือติดต่อที่ศูนย์บริกำรคนพิกำรกรุงเทพมหำนครสำขำใกล้บ้ำน
         ที่อยู่อำศัยส ำหรับคนพิกำร กรณีเช่ำบ้ำนพักอำศัยอยู่

         สำมำรถปรับบ้ำนได้หรือไม่ ?

          ตอบ คนพิกำรที่เช่ำบ้ำนพักอำศัยสำมำรถปรับสภำพบ้ำนได้
             แต่ต้องอำศัยอยู่ในบ้ำนเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน

             และมีกำรช ำระค่ำเช่ำบ้ำนเป็นรำยเดือนหรือรำยปี
             โดยที่ไม่มีข้อพิพำทฟ้องร้องในที่ดินและกำรเช่ำอยู่อำศัย
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12