Page 9 - คู่มือศูนย์บริการคนพิการ
P. 9

11                                                                        12           กำรให้บริกำรกู้ยืมเงินกองทุนฯ กรณีฉุกเฉิน

           จะเริ่มโครงกำรและสิ้นสุดโครงกำรเมื่อใด ?                    คุณสมบัติของผู้ที่จะขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ

                                                  กรณีฉุกเฉิน มีอะไรบ้ำง?       ตอบ เปิดให้บริกำรกู้ยืมเงินกองทุนฯ กรณีฉุกเฉิน                ตอบ 1. มีบัตรประจ ำตัวคนพิกำร

          เริ่มตั้งแต่เดือนธันวำคม 2563 – จนถึงวันที่ 31 พฤษภำคม 2564         2. บรรลุนิติภำวะ (อำยุ 20 ปี หรือบรรลุนิติภำวะโดยกำรสมรส

          ทั้งนี้ ผู้ที่มีควำมสนใจ สำมำรถยื่นขอกู้ยืมเงินดังกล่ำว ได้ทำง        ถูกต้องตำมกฎหมำย)
          ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ https://efund.dep.go.th หรือที่กรม          3. มีภูมิล ำเนำตำมทะเบียนบ้ำนหรือมีถิ่นที่อยู่อำศัยถำวรในท้องที่
          ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร หรือส ำนักงำน               ที่ยื่นค ำขอกู้ไม่น้อยกว่ำ 90 วัน และสำมำรถติดต่อได้

          พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
                                                4. ไม่มีประวัติเสียหำยในกำรกู้ยืมเงินกองทุนฯ เว้นแต่จะได้ด ำเนินกำร

                                                แก้ไขมำแล้ว ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
                                               5. ไม่มีหนี้สินค้ำงช ำระอยู่กับกองทุนฯ หรือได้ช ำระหนี้มำแล้วไม่น้อยกว่ำ

             รำยละเอียดกำรกู้ยืมเงินกองทุนฯ                    ร้อยละ 60 ของวงเงินที่กู้ยืม และเมื่อได้รับกำรอนุมัติต้องช ำระหนี้เดิม

             กรณีฉุกเฉิน มีอะไรบ้ำง?                        ทั้งหมดก่อน
                                                6. เป็นคนพิกำรที่มีบัตรประจ ำตัวคนพิกำร หรือผู้ดูแลคนพิกำร มีภำวะ
                                                ในกำรด ำรงชีวิตเป็นผู้รับภำระค่ำใช้จ่ำยในครอบครัว

                                                มีทักษะในกำรประกอบอำชีพเดิม

      ตอบ วงเงินสูงสุด 10,000 บำท ไม่มีผู้ค้ ำประกันหรือหลักค้ ำประกัน
        ไม่มีดอกเบี้ย ผ่อนช ำระหนี้คืนภำยใน 2 ปี ปลอดช ำระหนี้ปีแรก
   4   5   6   7   8   9   10   11   12