Page 3 - คู่มือศูนย์บริการคนพิการ
P. 3

สำรบัญ        เงินสงเครำะห์และฟื้นฟูสมรรถภำพคนพิกำร ได้กี่บำท ?    7        กำรช ำระหนี้คืนกองทุนฯ สำมำรถช ำระได้ทำงช่องทำงไหนบ้ำง ? 13
        คนพิกำรทำงกำรได้ยินหรือสื่อควำมหมำย หรือผู้ดูแลคนพิกำร 8         คุณสมบัติของผู้กู้ยืมรำยบุคคล มีอะไรบ้ำง ?       14

        มีสิทธิยื่นค ำขอเพื่อขอรับบริกำรล่ำมภำษำมือในกรณีใดบ้ำง ?        เอกสำรของผู้ค้ ำประกันมีอะไรบ้ำง ?           15
        หำกต้องกำรยื่นค ำขอรับบริกำรล่ำมภำษำมือ ควรยื่นต่อ   8        ส่งเอกสำรรำยงำนกำรจ้ำงงำนคนพิกำรหรือส่งเงินเข้ำกองทุน 16

        หน่วยงำนใด ?                               คนพิกำรได้ที่ไหน ?
        คนพิกำรที่ขอรับกำรปรับสภำพแวดล้อมที่อยู่อำศัยส ำหรับ  9        ส่งคนพิกำรเข้ำสถำนคุ้มครองฯ มีหลักเกณฑ์อย่ำงไร     16
        คนพิกำร ต้องเตรียมหลักฐำนเอกสำรอะไรบ้ำง ?                ติดต่อได้ที่ไหน ?

        คนพิกำรที่ต้องกำรขอรับกำรปรับสภำพแวดล้อมที่อยู่อำศัยส ำหรับ 9
        คนพิกำร กรณีเช่ำบ้ำนพักอำศัยอยู่สำมำรถปรับบ้ำนได้หรือไม่ ?

        คนพิกำรที่ขอรับกำรปรับสภำพแวดล้อมที่อยู่อำศัยส ำหรับ  10
        คนพิกำร ต้องไปติดต่อที่ไหนเพื่อขอรับบริกำรปรับสภำพบ้ำน ?
        กำรให้บริกำรกู้ยืมเงินกองทุนฯ กรณีฉุกเฉิน จะเริ่มโครงกำร 11

        และสิ้นสุดโครงกำรเมื่อใด ?
        รำยละเอียดกำรกู้ยืมเงินกองทุนฯ กรณีฉุกเฉิน มีอะไรบ้ำง ? 11

        คุณสมบัติของผู้ที่จะขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ กรณีฉุกเฉิน  12
        มีอะไรบ้ำง ?
   1   2   3   4   5   6   7   8