Page 10 - คู่มือศูนย์บริการคนพิการ
P. 10

13                                                                        14                                                   คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ
            ช ำระหนี้เงินกู้ยืม คืนกองทุนฯ สำมำรถ                    รำยบุคคล มีอะไรบ้ำง?

            ช ำระได้ทำงช่องทำงไหนบ้ำง?


                                          ตอบ 1. มีบัตรประจ ำตัวคนพิกำร บรรลุนิติภำวะ มีควำมจ ำเป็น
                                              ในกำรขอรับกำรสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอำชีพในท้องที่ที่ยื่น ค ำขอ
       ตอบ 1. ช ำระด้วยเงินสดที่ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง          2. มีควำมสำมำรถในกำรประกอบอำชีพในเรื่องที่ขอรับกำรสนับสนุน

          ของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) หรือ กองกองทุนและส่งเสริม          3. บรรลุนิติภำวะ เว้นแต่คณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนจะเห็นเป็นอย่ำงอื่น
          ควำมเสมอภำคคนพิกำร (ตึกนิวยอร์ก)                   4. มีภูมิล ำเนำตำมทะเบียนบ้ำนหรือมีถิ่นที่อยู่ถำวรในท้องที่ที่ยื่นค ำขอกู้

         2. ช ำระทำงธนำณัติ                            ไม่น้อยกว่ำเก้ำสิบวัน
         3. ช ำระผ่ำนธนำคำรกรุงไทยทุกสำขำด้วยระบบ Barcode            5. ไม่มีประวัติเสียหำยในกำรกูเงินจำกกองทุน เว้นแต่ได้ด ำเนินกำรแก้ไขมำแล้ว

         4. ช ำระโดยกำรหักจำกบัญชีเงินฝำกธนำคำรกรุงไทย               ไม่น้อยกว่ำหนึ่งปี หรือเป็นกรณีคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุน
         5. เคำน์เตอร์เซอร์วิส (Counter service) ที่ 7-11 ทุกสำขำทั่วประเทศ    จะเห็นเป็นอย่ำงอื่น

          หรือร้ำนค้ำที่มีเครื่องหมำยบริกำรเคำน์เตอร์เซอร์วิส และธนำคำร    6. กรณีมีหนี้สินอยู่กับกองทุนต้องได้ช ำระหนี้มำแล้วไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60
          กรุงไทย ทุกสำขำ
                                              ของวงเงินกู้ยืมทั้งหมดและเมื่อได้กำรอนุมัติแล้วต้องช ำระหนี้สินที่มีอยู่เดิม

                                              ทั้งหมด

                                             7. มีควำมสำมำรถช ำระคืนเงินกู้ยืม โดยมีบุคคลค้ ำประกันกำรกู้ยืม ดังนี้
                                              - บุคคลธรรมดำที่น่ำเชื่อถือได้
                                              - องค์กรตำมประเภทควำมพิกำรหรือองค์กรของคนพิกำรที่เป็นนิติบุคคล

                                              และมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำรค้ ำประกันให้กับสมำชิกเป็นผู้ค้ ำประกัน
   5   6   7   8   9   10   11   12