Page 7 - คู่มือศูนย์บริการคนพิการ
P. 7

7                                                                         8


             หำกย้ำยทะเบียนบ้ำนคนพิกำร                   คนพิกำรทำงกำรได้ยินหรือสื่อควำมหมำย

             จะได้รับเบี้ยควำมพิกำรปกติหรือไม่?               หรือผู้ดูแลคนพิกำรมีสิทธิยื่นค ำขอ
                                             เพื่อขอรับบริกำรล่ำมภำษำมือในกรณีใดบ้ำง?


                                           ตอบ (1) กำรใช้บริกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข
      ตอบ ต้องด ำเนินกำรแจ้งท้องถิ่นหรือเขตที่ย้ำยเข้ำไปอยู่ใหม่           (2) กำรสมัครงำนหรือติดต่อประสำนงำนด้ำนกำรประกอบอำชีพ
        ซึ่งเบี้ยควำมพิกำรจะเข้ำในเดือนถัดไป
                                             (3) กำรร้องทุกข์กำรกล่ำวโทษหรือเป็นพยำนในชั้นพนักงำนสอบสวน
                                               หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฏหมำยอื่น

                                             (4) กำรเข้ำร่วมประชุมสัมมนำหรือฝึกอบรมรวมทั้งเป็นผู้บรรยำย
                                               ในหน่วยงำนภำครัฐ หรือองค์กรภำคเอกชนเป็นผู้จัดซึ่งมีคนพิกำร

                                               ทำงกำรได้ยินหรือสื่อควำมหมำยเข้ำร่วมด้วย

    เงินสงเครำะห์และฟื้นฟูสมรรถภำพคนพิกำร                       (5) บริกำรอื่นใดตำมที่อนุกรรมกำรประกำศก ำหนด

    ได้กี่บำท ?
                                                 หำกต้องกำรยื่นค ำขอรับบริกำรล่ำมภำษำมือ

     ตอบ ตำมระเบียบของกรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร                 ควรยื่นต่อหน่วยงำนใด ?
     ว่ำด้วยเงินอุดหนุนเงินสงเครำะห์และฟื้นฟูสมรรถภำพคนพิกำร พ.ศ.2558

     ช่วยเหลือด้ำนกำรเงินวงเงินไม่เกินครั้งละ 3,000.- บำท (สำมพันบำท)
     ต่อครอบครัวและช่วยติดต่อกันไม่เกิน 3 ครั้ง ต่อครอบครัวต่อปีงบประมำณ        ตอบ (1) ในเขตกรุงเทพมหำนครให้ยื่นค ำขอต่อหน่วยจัดบริกำร

                                                   ล่ำมภำษำมือตำมที่อธิบดีประกำศก ำหนด
                                                  (2) ในท้องที่จังหวัดอื่นที่ยื่นค ำขอต่อหน่วยบริกำรในพื้นที่
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12