Page 4 - คู่มือศูนย์บริการคนพิการ
P. 4

1                                                                         2
            ประเด็น ถำม-ตอบ                         กรณีผู้ดูแลคนพิกำร อยู่คนละทะเบียนบ้ำน                                            กับคนพิกำร ควรท ำอย่ำงไร ?


        ท ำบัตรประจ ำตัวคนพิกำร ต้องใช้เอกสำรอะไรบ้ำง ?


                                             ตอบ แนบเอกสำรเพิ่ม หนังสือรับรองกำรเป็นผู้ดูแลคนพิกำร
                                             - ผู้รับรอง : ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร พนักงำน

      ตอบ หลักฐำนที่ใช้ในกำรขอมีบัตรประจ ำตัวคนพิกำร                รัฐวิสำหกิจ สมำชิกสภำท้องถิ่น ประธำนชุมชน ลูกจ้ำงประจ ำ (หน่วยงำน

      1. เอกสำรประจ ำตัวอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง จ ำนวน 1 ฉบับ ดังนี้           รำชกำร, รัฐวิสำหกิจ) พร้อมแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวของผู้รับรอง
      (ก) บัตรประจ ำตัวประชำชน                           พร้อมรับรองส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ (สำมำรถดำวน์โหลดหนังสือรับรอง
      (ข) บัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร                          กำรเป็นผู้ดูแลคนพิกำร ได้ที่ www.dep.go.th

      (ค) สูติบัตร ส ำหรับบุคคลอำยุต่ ำกว่ำสิบห้ำปี

      (ง) หนังสือรับรองกำรเกิดตำมแบบที่กรมกำรปกครองก ำหนด
      2. ทะเบียนบ้ำนของคนพิกำร จ ำนวน 1 ฉบับ                         กรณีบัตรประจ ำตัวคนพิกำรช ำรุด/เสียหำย
      3. รูปถ่ำยคนพิกำรขนำด 1 นิ้ว ถ่ำยมำแล้วไม่เกิน 6 เดือน จ ำนวน 2 รูป          ควรท ำอย่ำงไร ?

       ในกรณีที่คนพิกำรไม่ได้มำยื่นค ำขอด้วยตนเอง

      4. เอกสำรรับรองควำมพิกำร ซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม
      ของสถำนพยำบำลของรัฐ หรือสถำนพยำบำลเอกชนที่อธิบดีประกำศก ำหนด
      เว้นแต่กรณีสภำพควำมพิกำรเป็นที่เห็นได้โดยประจักษ์ตำมประกำศกรมฯ        ตอบ บัตรประจ ำตัวคนพิกำรช ำรุดหรือสูญหำย คนพิกำรสำมำรถ

      เรื่อง แบบและรำยละเอียดของสภำพควำมพิกำรที่สำมำรถเห็นได้โดยประจักษ์         ยื่นค ำร้องขอมีบัตรประจ ำตัวคนพิกำรใหม่ได้เลย

      ไม่ต้องมีเอกสำรรับรองควำมพิกำร ทั้งนี้ ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับค ำขอถ่ำยภำพ    โดยน ำเอกสำรของคนพิกำร ได้แก่ ส ำเนำบัตรประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน
      สภำพควำมพิกำรไว้เป็นหลักฐำนของผู้ดูแลคนพิกำร                 (รูปถ่ำยคนพิกำร ขนำด 1 นิ้ว ถ่ำยมำแล้วไม่เกิน 6 เดือน จ ำนวน 2 รูป)
      หลักฐำนของผู้ดูแลคนพิกำร                           เอกสำรผู้ดูแล ได้แก่ ส ำเนำบัตรประชำชนผู้ดูแลหรือส ำเนำทะเบียนบ้ำนผู้ดูแล

      1. บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ดูแลคนพิกำร                   กรณีคนพิกำรไม่สำมำรถมำได้ด้วยตนเอง ให้ผู้ดูแลมำท ำแทนคนพิกำร

      2. ทะเบียนบ้ำนของผู้ดูแลคนพิกำร                       หรือมอบอ ำนำจให้กับญำติมำท ำแทนคนพิกำรได้
   1   2   3   4   5   6   7   8   9