Page 5 - คู่มือศูนย์บริการคนพิการ
P. 5

3                                                                         4


                                                คนพิกำรไม่สำมำรถเดินทำงมำท ำบัตรประจ ำตัว
          สถำนที่ให้บริกำรออกบัตรประจ ำตัวคนพิกำร                  คนพิกำรได้ ควรท ำอย่ำงไร ?

          มีที่ไหนบ้ำง ?

                                           ตอบ คนพิกำรสำมำรถมอบอ ำนำจให้กับญำติมำท ำแทนคนพิกำรได้
                                             โดยสำมำรถดำวน์โหลดใบมอบอ ำนำจได้ที่ www.dep.go.th

    ตอบ 1.กรุงเทพมหำนคร ยื่นค ำขอได้ที่                        สิทธิสวัสดิกำร บัตรประจ ำตัวคนพิกำร พร้อมเอกสำรรับรองควำมพิกำร
    1.1 ศูนย์บริกำรคนพิกำรกรุงเทพมหำนคร กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพ           ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนคนพิกำร

    ชีวิตคนพิกำร และศูนย์บริกำรคนพิกำรกรุงเทพมหำนคร สำขำ ลำดกระบัง          รูปถ่ำยคนพิกำร ขนำด 1 นิ้ว ถ่ำยมำแล้วไม่เกิน 6 เดือน จ ำนวน 2 รูป
    ศูนย์บริกำรคนพิกำรกรุงเทพมหำนคร สำขำสำยไหม ศูนย์บริกำรคนพิกำร           เอกสำรผู้ดูแล ได้แก่ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน

    กรุงเทพมหำนคร สำขำมีนบุรี
    1.2 โรงพยำบำลสิรินธร     1.3 โรงพยำบำลผู้สูงอำยุบำงขุนเทียน

    1.4 สถำบันรำชำนุกูล     1.5 โรงพยำบำลนพรัตนรำชธำนี
    1.6 โรงพยำบำลเมตตำประชำรักษ์ (วัดไร่ขิง) 1.7 โรงพยำบำลพระรำม 2             บัตรประจ ำตัวคนพิกำรมีอำยุกี่ปี

    2. ต่ำงจังหวัด ยื่นค ำขอได้ที่ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง             และท ำอย่ำงไรถึงจะได้บัตรตลอดชีพ ?
    ของมนุษย์จังหวัด กระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์

    หรือศูนย์บริกำรคนพิกำรระดับจังหวัด


                                               ตอบ บัตรประจ ำตัวคนพิกำรมีอำยุ 8 ปี (นับตั้งแต่วันออกบัตร)
                                               และก ำหนดให้ใช้บัตรตลอดชีวิตได้เมื่อมีอำยุ 60 ปีขึ้นไป

                                               ส ำหรับคนพิกำรที่เห็นได้โดยประจักษ์จะได้บัตร “ตลอดชีพ”
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10