สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี

หัวหน้าหน่วยงาน: นางบุญสิตา กันพูล
สถานที่ตั้ง:  751 หมู่ที่ 24 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์: 045-315-319
เบอร์โทรสาร:  -
E-mail หน่วยงาน:  ubonhpd@dep.go.th

There is currently no content classified with this term.