กฎกระทรวงมหาดไทย

ประเภทบริการ: 
กฎกระทรวง กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘
แหล่งที่มา: 
สำนักส่งเสริมศักยภาพและสิทธิ พก.
เอกสารประกอบ: