กฎกระทรวงคมนาคม

ประเภทบริการ: 
กฎกระทรวง กำหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. ๒๕๕๖
แหล่งที่มา: 
สำนักส่งเสริมศักยภาพและสิทธิ พก.
เอกสารประกอบ: