เพิ่มชื่อ ผู้ดูแลในบัตรคนพิการ

ตอนขึ้นทะเบียนเป็นผู้พิการ ไม่ได้ใส่ชื่อผู้ดูแลในบัตรคนพิการ พอจะนำไปลดหย่อนภาษีไม่ได้เพราะในบัตรไม่ระบุผู้ดูแล จะเพิ่มชื่อเป็นผู้ดูแลในบัตร ต้องทำอย่างไรครับ
คำตอบ: 
เอกสารที่ใช้ในการเพิ่มชื่อผู้ดูแลคนพิการ 1. บัตรประจำตัวคนพิการ ฉบับจริง 1.1 สำเนาบัตรประชาชนของคนพิการ จำนวน 1 ฉบับ 1.2 สำเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ จำนวน 1 ฉบับ 2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ดูแลคนใหม่ จำนวน 1 ฉบับ 3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ดูแลคนใหม่ จำนวน 1 ฉบับ 4. ใบมอบอำนาจ จากคนพิการ (หากไม่ใช่ญาติสายตรงและคนละนามสกุล) download จากเว็บไซต์ พก. และไม่ต้องติดอากรสแตมป์ จำนวน 1 ฉบับ 5. หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ (download จากเว็บไซต์ พก.)… (ผู้มีอำนาจรับรอง --> กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน , ข้าราชการ , พนักงานรัฐวิสาหกิจ , สมาชิกสภาท้องถิ่น , ประธานชุมชน , พนักงานราชการ , ลูกจ้างประจํา (ของหน่วยงานราชการ,รัฐวิสาหกิจ) ฉบับจริง พร้อมแนบสำเนาบัตรข้าราชการและรับรองสําเนาด้วย จำนวน 1 ฉบับ ซึ่งผู้รับรองต้องอยู่ในท้องที่เดียวกับคนพิการ) 6. รูปถ่ายคนพิการ 1 นิ้ว 2 รูป (หากคนพิการไม่ได้มาด้วย) ****ปล. ผู้ดูแลคนพิการ ต้องเป็นผู้ซี่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันกับคนพิการ หรือเป็นผู้ดูแลคนพิการ ซี่งคนพิการอาศัยอยู่ด้วยตามความเป็นจริง****