ผู้พิการมีกีประเภท อะไรบ้าง

ปัจจุบัน ผู้พิการมีกีประเภท อะไรบ้าง
คำตอบ: 
(1) ความพิการทางการเห็น (2) ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย (3) ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย (4) ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม (5) ความพิการทางสติปัญญา (6) ความพิการทางการเรียนรู้ (7) ออทิสติก