สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2560

ประเภท : 
งานวิจัย
รายละเอียด/บทคัดย่อ: 
สถิติข้อมูลสถานการณ์การผู้สูงอายุของประชากรไทยในปัจจุบัน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของประชากรที่เกิดขึ้นในอดีตเพื่อฉายภาพสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
เอกสารประกอบ: 
วัน/เดือน/ ปีที่เผยแพร่: 
จันทร์, 21. มกราคม 2019
แหล่งที่มา: 
กลุ่มวิจัยและติดตามประเมินผล