รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555 - 2559 (ระยะครึ่งแผนแรก)

ประเภท : 
งานวิจัย
รายละเอียด/บทคัดย่อ: 
รายงานฉบับสมบูรณ์

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555 - 2559 (ระยะครึ่งแผนแรก)


เสนอ
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ


โดย
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวสดิการสังคม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
พฤศจิกายน 2557
วัน/เดือน/ ปีที่เผยแพร่: 
ศุกร์, 19. ธันวาคม 2014
แหล่งที่มา: 
กลุ่มวิจัยและวิชาการ สำนักนโยบายและวิชาการ