รายงานการศึกษาเบื้องต้น เพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 การดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประเภท : 
งานวิจัย
ภาพประกอบ: 
หน้าปก
วัน/เดือน/ ปีที่เผยแพร่: 
อังคาร, 16. ธันวาคม 2014