รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550 - 2554 (ครึ่งแผน พ.ศ. 2550 - 2552)

ประเภท : 
งานวิจัย
ภาพประกอบ: 
หน้าปก
วัน/เดือน/ ปีที่เผยแพร่: 
พุธ, 18. กุมภาพันธ์ 2015
แหล่งที่มา: 
กลุ่มวิจัยและติดตามประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน