รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการการส่งเสริมอาชีพการมีงานทำของคนพิการ ตามพระราขบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550

ประเภท : 
งานวิจัย
ภาพประกอบ: 
หน้าปก
เอกสารประกอบ: 
วัน/เดือน/ ปีที่เผยแพร่: 
พุธ, 18. กุมภาพันธ์ 2015
แหล่งที่มา: 
กลุ่มวิจัยและติดตามประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน