รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (กพช.) ครั้งที่๑/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐

ประเภท : 
เอกสารราชการ
ประเภทรายงาน: 
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและคนพิการแห่งชาติ (กพช.)
วัน/เดือน/ ปีที่เผยแพร่: 
พฤหัสบดี, 9. กุมภาพันธ์ 2017