ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ

ประเภท : 
งานวิจัย
รายละเอียด/บทคัดย่อ: 
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
วัน/เดือน/ ปีที่เผยแพร่: 
พฤหัสบดี, 15. พฤศจิกายน 2018
แหล่งที่มา: 
กลุ่มวิจัยและติดตามประเมินผล