บัญชีนวัตกรรมไทย

ประเภท : 
งานวิจัย
รายละเอียด/บทคัดย่อ: 
สำนักงบประมาณได้จัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2562 จำนวน 11 ผลงาน และสามารถดาวน์โหลดได้บนเว็บไซต์สำนักงบประมาณ www.bb.go.th
เอกสารประกอบ: 
วัน/เดือน/ ปีที่เผยแพร่: 
พุธ, 6. กุมภาพันธ์ 2019
แหล่งที่มา: 
กลุ่มวิจัยและติดตามประเมินผล