ตัวอย่างที่ดีในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับคนพิการและคนทุกวัย

ประเภท : 
บทความ
รายละเอียด/บทคัดย่อ: 
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ(พก.) ได้ดําเนินโครงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิคนพิการ โดยมีกิจกรรมการผลักดันการจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการเป็น กิจกรรมหนึ่งที่ดําเนินการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นให้หน่วยงาน/องค์การทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนสถาน ประกอบการจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ตามสิทธิที่กฎหมายกําหนด ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพั ฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่กำหนดให้ คนพิการ มีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ และเพื่อให้สิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสถานที่ที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชน สถานประกอบการ ได้จัดให้คนพิการสามารถใช้ประโยชน์และเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย ทําให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น พก.จึงจัดประกวดสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการภายใต้กิจกรรม ดังกล่าวขึ้น โดยดําเนินการจัดประกวดฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ จนถึงปี ๒๕๕๓ โครงการนี้สามารถกระตุ้นให้ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เจ้าของอาคารที่ สนใจเข้าร่วมการปรั บปรุ งอาคาร สถานที่ เพื่อส่งเข้าประกวดรวมถึงการเกิดความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวของทั้งภาคราชการและเอกชนอีกทั้งยังมี แนวร่วมระดับชุมชนเพิ่ มขึ้น