โครงการการออกแบบสื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะ(ทัศนศิลป์)สำหรับนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประเภท : 
งานวิจัย
วัน/เดือน/ ปีที่เผยแพร่: 
จันทร์, 20. มีนาคม 2017
ประเภทความพิการที่เกี่ยวข้อง: 
ความพิการทางการเห็น