โครงการศึกษาความคิดเห็นการชำระเงินกู้ยืมและประเมินความพึงพอใจต่อการชำระเงินกู้ยืมผ่านระบบเคาน์เตอร์เซอร์วิส เพื่อมาตรการความโปร่งใสในระบบราชการ

ประเภท : 
งานวิจัย
วัน/เดือน/ ปีที่เผยแพร่: 
อังคาร, 25. สิงหาคม 2015
แหล่งที่มา: 
นางสาวสุธิดา จุฑามาศ