New!! กฎหมายและประโยชน์ทางภาษีในการจ้างงานคนพิการ และสิทธิประโยชน์อื่นสำหรับนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่จ้างแรงงานคนพิการ

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
กฎหมายและประโยชน์ทางภาษีในการจ้างงานคนพิการ และสิทธิประโยชน์อื่นสำหรับนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่จ้างแรงงานคนพิการ
โดย ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์  รายละเอียดตามเอกสารแนบ


ภาพประกอบ: 
รูปที่เกี่ยวข้องกับภาษี
แหล่งที่มา: 
ศุนย์ข้อมูลสารสนเทศ สำนักนโยบายและวิชาการ