การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555-2559 (ครึ่งแผน) และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2557

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
ถึง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทุกจังหวัด สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555-2559 (ครึ่งแผน) และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร สำนักงานขอความร่วมมือท่านมอบหมายให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านคนพิการ จำนวน 1 คน และเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 2 คน เข้าร่วมประชุมฯและขอให้ส่งรายชื่อมายังสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ั เจ้าหน้าที่ประสาน นายพิชญะ ใหญ่แก่นทราย นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สำนักนโยบายและวิชาการ โทร 02-3543388 ต่อ 302 , 0815625821
ภาพประกอบ: 
รูปหนังสือเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผล