คำสั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ 130/2555 เรื่องการมอบอำนาจการอนุมัติการสั่งจ่ายเงินและลงนามในสัญญาเกี่ยวกับกองทุนส่งเสริมและพํมนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด