คำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ที่ 2/2551 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ