คำสั่งกระทรวง พม.ที่ 503/2552 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเลขาธิการ พก.