คำสั่ง พก.ที่ 132/2552 เรื่องการมอบอำนาจเกี่ยวกับการลาของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฯ