คำบรรยายกฎหมายการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการโดยศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล