ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ การเตรียมความพร้อมสำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ