ประกาศผู้ชนะจ้างทำเอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานเพื่อการจัดทำวาระการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561