ผลการอนุมัติเงินสนันสนุนโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2558

สถิติคนพิการ
ประจำเดือนจำนวน(คน)จำนวนเงิน(บาท)
ตุลาคม 255712886,426,766
พฤศจิกายน 255720180,211,413
ธันวาคม 25571026,190,972
มกราคม 25582843,449,755
กุมภาพันธ์ 25582939,017,883
มีนาคม 25586125,681,015
เมษายน 25583744,558,360
พฤษภาคม 25584843,277,244
มิถุนายน 25586930,537,695
กรกฎาคม 25585133,806,684
สิงหาคม 25587615,856,400
กันยายน 2558639,469,805
รวมทั้งสิ้น620578,483,992