อัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายที่กองทุนให้การสนับสนุนแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับวันที่ 9 เมษายน 2558

วันที่ประกาศ: 
11 พฤษภาคม 2015
หมวดหมู่: 
ทั่วไป
แหล่งที่มา: 
กองกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ