3 ธันวาคม "วันคนพิการสากล"

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
3 ธันวาคม "วันคนพิการสากล" นายกรัฐมนตรีย้ำ สังคมต้องไม่ทอดทิ้งคนพิการ ร่วมให้ความช่วยเหลือและพัฒนาเพื่อให้คนพิการดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี เชื่อมั่นในคุณค่าและศักยภาพแห่งตน
 
ด้วยวันที่ 3 ธันวาคมของทุกปีองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็น "วันคนพิการสากล" พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของคนพิการ จัดให้มีการช่วยเหลือและพัฒนาคนพิการในหลายมิติอย่างเป็นระบบ ทั้งการกำหนดให้สถานประกอบการที่มีผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป รับคนพิการเข้าทำงานที่เหมาะสมหรือให้สัมปทานในสัดส่วนร้อยละ 1 ของแรงงาน  การศึกษาและการฝึกอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการทั่วประเทศ การส่งเสริมและดูแลด้านสาธารณสุข ที่อยู่อาศัย การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การส่งเสริมด้านกีฬา ตลอดจนการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลคนพิการเพื่อให้สามารถวางแผนการดำเนินงานสนับสนุนช่วยเหลือได้อย่างตรงเป้าหมาย  และในวันที่ 3 ธันวาคมนี้ ท่านนายกฯ ได้มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันคนพิการสากลขึ้น เพื่อแสดงศักยภาพของคนพิการและผลงานการวิจัยพัฒนาวัสดุอุปกรณ์เพื่อคนพิการด้วย
 
“นายกรัฐมนตรีติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และฝากขอบคุณสถานประกอบการทุกแห่งที่รับคนพิการเข้าทำงาน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานประกอบการเอกชนที่ปฏิบัติตามกฎหมายแล้วมากกว่าร้อยละ 80  และท่านนายกฯ ยังได้กำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดหน่วยงานภาครัฐที่มีทั้งหมด 290 หน่วยงาน รับคนพิการเข้าทำงานหรือให้สัมปทานตามที่กฎหมายกำหนดภายในปีงบประมาณ 2561  ซึ่ง ณ ขณะนี้แม้หน่วยงานภาครัฐจะไปแล้ว 218 หน่วยงาน แต่ยังมีอัตราคนพิการเข้าทำงานเพียง 1,456 คน คิดเป็นร้อยละ 13.32 จากจำนวนคนพิการที่ต้องจ้างทั้งหมด 10,929 คน นับเป็นสัดส่วนที่ยังห่างจากผลสัมฤทธิ์ที่ตั้งไว้”
 
ในด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ราชการและสถานที่สาธารณะต่างๆ เพื่อให้คนพิการสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ เช่น ทางลาด ลิฟต์ ห้องน้ำ ที่จอดรถ ป้ายสัญญาณต่างๆ รถสาธารณะ ที่เอื้อต่อคนพิการก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน   สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องและนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะนั้นได้ดำเนินการไปแล้ว 250 คน จากเป้าหมาย 800 คนในระยะเวลา 3 ปี และได้รับการสนับสนุนจากค่ายเพลงให้เป็นศิลปินแล้ว 5 คน  นอกจากนี้ยังมีความคืบหน้าเรื่องการเพิ่มเบี้ยยังชีพคนพิการเป็น 800 บาทต่อเดือน  และดำเนินการปรับปรุงที่พักอาศัยให้คนพิการไปแล้ว 2,448 หลังอีกด้วย
 
“ท่านนายกฯ เน้นให้การดูแลช่วยเหลือและสนับสนุนคนพิการให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ  จึงขอให้พี่น้องประชาชนเข้าใจ ให้กำลังใจ เชื่อมั่นว่าคนพิการมีทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน  และให้โอกาสคนพิการเข้าทำงานเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ที่สำคัญคือคนพิการเองก็ต้องมั่นใจในความสามารถและเปิดโอกาสให้ตนเองโดยไม่มองว่าความพิการเป็นอุปสรรคในชีวิต ซึ่งท่านนายกฯ ย้ำเสมอว่าคนพิการมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป สามารถยืนหยัดได้ด้วยความสามารถของตนเอง ประสบความสำเร็จได้อย่างงดงาม และเป็นพลังสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศของเรา”
ภาพประกอบ: 
3 ธันวาคม "วันคนพิการสากล"
พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากล