แบบฟอร์มโครงการและแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
แบบฟอร์มโครงการและแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แหล่งที่มา: 
กลุ่มแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน