แนวทางการจ่ายเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการในอัตรา 800 บาท/คน/เดือน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 เป็นต้นไป

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
1. กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม ในอัตราใหม่ และจัดสรรงวดที่ 2 (เดือนมกราคม 2558) และมีแนวทางให้เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล
ได้ถือปฏิบัติ ดังนี้
            (1) ให้เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการจ่ายเบี้ยความพิการในอัตราเดือนละ 800 บาท เรียบร้อยแล้ว โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 เป็นต้นไป 
            (2) ในกรณีที่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการจ่าย เบี้ยความพิการในอัตราเดิม (เดือนละ 500 บาท) ไปแล้ว ให้เทศบาลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ดำเนินการจ่ายส่วนที่ขาดให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2553 โดยให้ตกเบิกเพิ่ม 300 บาทต่อเดือน และเบิกจ่ายในเดือนมกราคม 2558 ในอัตรา 800 บาท ทั้งนี้ หากในระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2557 คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้รับเงินเบี้ยความพิการในอัตราเดิม (500 บาท) ไปแล้ว ต่อมาคนพิการได้เสียชีวิตลง ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการเบิกจ่ายในส่วนที่ขาด (เฉพาะที่ต้องตกเบิก) จากอัตราดังกล่าวให้แก่ทายาทโดยธรรมตามกฎหมายของคนพิการที่เสียชีวิตไปแล้วให้ครบถ้วน

2. กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานพัฒนาสังคม รายงานว่าการเบิกจ่ายเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ 2558 ในอัตรารายละ 800 บาทต่อเดือน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขต คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 เป็นต้นไป             

3. เมืองพัทยา รายงานผลการดำเนินงานการจ่ายเบี้ยความพิการ ดังนี้
            (1) เบิกจ่ายเงินเบี้ยความพิการเดือนละ 800 บาทต่อราย ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558
            (2) ตกเบิกเงินเบี้ยความพิการย้อนหลังตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 - 2558 จำนวน 4 เดือน เดือนละ 300 บาทต่อราย
แหล่งที่มา: 
กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน