แจ้งเพื่อทราบ!! สำหรับผู้ใช้สิทธิลดภาษี

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
   ในการกรอกแบบยื่นภาษีออนไลน์ของกรมสรรพากร สำหรับผู้มีสิทธิลดหย่อนภาษีในฐานะผู้ดูแล ผู้อนุบาล ที่มีเอกสารหลักฐานปรากฎบนบัตรประจำตัวคนพิการ หากเคยยื่นภาษีในปีก่อนหน้าได้ ให้ยื่นกรอกแบบในช่องของผู้ทุพพลภาพ
   ถ้าไม่สามารถดำเนินการได้ให้ติดต่อตามรายละเอียดที่แจ้งหน้าการกรอกภาษีออนไลน์ของกรมสรรพากร
ภาพประกอบ: 
กรมสรรพากร
แหล่งที่มา: 
ศุนย์ข้อมูลสารสนเทศ สำนักนโยบายและวิชาการ