แจ้งเปลี่ยนเลขที่บ้านของศูนย์บริการสังคมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ (ราชินี) จังหวัดลพบุรี

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
แจ้งเปลี่ยนเลขที่บ้านของศูนย์บริการสังคมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ (ราชินี) จังหวัดลพบุรี

จากเดิม เลขที่ 99 เป็น 9/9 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 036-791642-3


แหล่งที่มา: 
ศูนย์บริการสังคมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ (ราชินี) จังหวัดลพบุรี