แจ้งปิดระบบงาน http://nepfund.nep.go.th/

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
           ทางกองกองทุนฯ จะดำเนินการปิดระบบงานกองทุนฯ http://nepfund.nep.go.th/ ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 22 - 28 มิถุนายน 2558 เพื่อทำการพัฒนาระบบงานกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กองกองทุนฯ
02-1069344-5
ภาพประกอบ: 
ระบบกู้ยืมเงินกองทุน