เอกสารโครงการทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 - 2559 และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2558