หนังสือเชิญและแบบตอบรับการเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติงานการออกบัตรประจำตัวคนพิการ

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
หนังสือเชิญและแบบตอบรับการเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติงานการออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมฯ ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2557 เบอร์โทรสาร 02-3543896
แหล่งที่มา: 
ศุนย์ข้อมูลสารสนเทศ สำนักนโยบายและวิชาการ