วันคนพิการสากล ประจำปี 2556

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
  องค์การสหประชาชาติ ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี เป็น "วันคนพิการสากล"  สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ร่วมกับสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
  ขอเชิญชวน คนพิการ หน่วยงาน องค์กร ร่วมเฉลิมฉลองและจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี  2556 ในหัวข้อ "Break Barriers Open Doors for An Inclusive Society for All. หรือ ขจัดอุปสรรค เปิดโอกาส...สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
ภาพประกอบ: 
รูปวันคนพิการสากล ประจำปี  2556
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: 
แหล่งที่มา: 
ศุนย์ข้อมูลสารสนเทศ สำนักนโยบายและวิชาการ