ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น/เสนอแนะ/คำชมเชย ผ่านช่องทางการรับฟังความคิดเห็นทั้ง 9 ช่องทาง

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น/เสนอแนะ/คำชมเชย ผ่านช่องทางการรับฟังความคิดเห็นทั้ง  9 ช่องทาง 
1.  จดหมาย พก.
2.  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E- mail : disabilities@nep.go.th
3.  เว็บไซต์ พก. www.nep.go.th
4.  แบบสอบถาม
5.  ตู้ปณ. 1111
6.  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
7.  สายตรงศูนย์ขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ
8.  ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300
9.  ตู้รับฟังความคิดเห็น

ภาพประกอบ: 
รูปแสดงร้องเรียน แสดงความคิดเห็น/เสนอแนะ/คำชมเชย ผ่านช่องทางการรับฟังความคิดเห็นทั้ง  9 ช่องทาง
แหล่งที่มา: 
สำนักส่งเสริมศักยภาพและสิทธิ