รายงานการประชุม

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
   รายงานการประชุม คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองการให้กู้ยืมเงิน กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๖ วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖      ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ผู้มาประชุม ๑.  นางนภา  เศรษฐกร                                                              ประธานที่ประชุม      ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งฃาติ ๒.  นางจิตรา  ศิริสมบูรณ์ลาภ                                                      คณะทำงาน      ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ    ๓.  นางกัลยาณี  ศรีสันต์                                                                       คณะทำงาน             ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ๔.  นางวัลย์ลิกา  สังข์ทอง                                                           คณะทำงาน      ผู้แทนสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ๕.  นายดุสิต  สมันเลาะ                                                              คณะทำงาน      ผู้แทนสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ๖.  นายวีรศักดิ์  ตั้งพูลพันธ์                                                          คณะทำงาน      ผู้แทนสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ๗. นางพรทิวา  หลั่งน้ำทิพย์                                                         คณะทำงาน      ผู้แทนสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ๘.  นางสุนีย์  สายสุพัฒน์ผล                                                          คณะทำงาน      ผู้แทนสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ๙.  นางวาสนา  สำลีรัตน์                                                             คณะทำงาน      ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสซึม(ไทย) ๑๐.  นางสาวเยาวลักษณ์  ชูโกสม                                                   คณะทำงาน       ผู้แทนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ๑๑. นางสาวเกสรา  สัพพะเลข                                                      คณะทำงานและเลขานุการ       หัวหน้ากลุ่มแผนงานและพัฒนากองทุน       กองบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   ผู้ที่ลาการประชุม ๑.นางอุษา  หงส์กาญจนกุล                                                          ติดราชการ ๒.นางมยุรี  ผิวสุวรรณ                                                                ติดราชการ ๓.นาสาววิษฐิดา  อุ้ยตยะกุล                                                         ติดราชการ ๔.ผู้แทนสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต                                               ลาประชุม   ผู้เข้าร่วมประชุม ๑. นายฉัตรชัย  กันพ้นภัย                              เจ้าหน้าที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ๒. นางสาวธิติสุดา  ปิ่นแก้ว                  ล่ามภาษามือ พก. ๓. นางสาวสุภาว์  ภิรมย์                     กองบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ๔. นายณรงค์ฤทธิ์  เพ็ชรคง                  กองบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ๕. นางสาวสายทิพย์  ปิ่นเจริญ              กองบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ๖. นางสาวสุพัตรา  พันขุน                   กองบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ /๗. นางสาว...       -๒- ๗. นางสาวสุดารัตน์  ชยุตไพศาล            กองบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ๘. นางสาวสุมิตตา  เดชศิริกุล               กองบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ๙. นายสกนธ์  ผลศิริ                          กองบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ๑๐. นางสาวสุกัญญา  สุขประจำ            กองบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ    ๑๑. นางสาวชลการ  ลีลาศิริคุณ             กองบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ๑๒. นางสาวจิรัชญา  หมั่นบำรุง            กองบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ๑๓. นายบดินทร  เทพช่วย                  กองบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ๑๔. นางสาววสุธิดา  ภูดิศบุญญิณท์        กองบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.                                 นางนภา  เศรษฐกร เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองการให้กู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้   ระเบียบวาระที่  ๑        เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ                               -ไม่มี-                               มติที่ประชุม  รับทราบ      ระเบียบวาระที่  ๒        รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองการให้กู้ยืมเงิน กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖               ในวันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖                                ฝ่ายเลขานุการ เสนอรายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองการให้กู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖               ซึ่งฝ่ายเลขานุการ ได้จัดส่งรายงานให้คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองการให้กู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแล้ว เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖                               มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองการให้กู้ยืมเงิน   กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ โดยไม่มีการแก้ไข     รายงานดังกล่าว   ระเบียบวาระที่  ๓        เรื่องเพื่อทราบ ๓.๑ การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต        คนพิการครั้งที่ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ ในวันอังคารที่ ๓๐เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง          การพิจารณาคำขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ           ในส่วนกลาง และในส่วนภูมิภาค           ฝ่ายเลขานุการ รายงานว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม  และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  การกู้ยืมเงินของคนพิการในส่วนกลาง จำนวน ๒๑ ราย เป็นเงิน ๗๔๕,๐๐๐.-บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) และส่วนภูมิภาค ๒๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระบุรี สิงห์บุรี เชียงราย เพชรบูรณ์ ตาก นครสวรรค์ น่าน ขอนแก่น นครพนม บุรีรัมย์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สกลนคร หนองคาย อุบลราชธานี กระบี่ และภูเก็ต จำนวนทั้งสิ้น ๑,๒๐๒ ราย เป็นเงินจำนวน ๓๙,๘๐๗,๕๒๐.-บาท     (สามสิบเก้าล้านแปดแสนเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)                               มติที่ประชุม  รับทราบ /๓.๒ รายงาน...           -๓- ๓.๒ รายงานสรุปผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืมกองทุนฯ ในส่วนกลาง และ ในส่วนภูมิภาค                               ฝ่ายเลขานุการ รายงานว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ตุลาคม ๒๕๕๕ – เมษายน ๒๕๕๖) คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้พิจารณาการอนุมัติ      การกู้ยืมเงินกองทุนฯ ของคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ จำนวนทั้งสิ้น ๕,๗๔๑ ราย (คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๗๘)              เป็นเงิน ๑๗๕,๗๔๒,๒๘๕.-บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)           (คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕๙) จำแนกเป็น                     ๑.ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) จำนวน ๑๑๗ ราย เป็นเงิน ๔,๑๔๒,๕๕๐.-บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่น    สองพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)                     ๒.ส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น ๗๖ จังหวัด จำนวน ๕,๖๒๔ ราย เป็นเงิน ๑๗๑,๕๙๙,๗๓๕.-บาท      (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)                               มติที่ประชุม  รับทราบ   ระเบียบวาระที่  ๔        เรื่องเพื่อพิจารณา ๔.๑ การพิจารณาคำขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ  ของคนพิการในส่วนกลาง                               ฝ่ายเลขานุการ รายงานว่า ในส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) มีผู้พิการที่ยื่นขอคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ โดยจำแนกได้ดังนี้     ครั้งที่ยื่นกู้ จำนวนที่ขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ ๑๙ ๓ ๑ - - ๒๓ ๘๒.๖๑% ๑๓.๐๔% ๔.๓๕ - - ๑๐๐%                                      ตารางสรุปอาชีพคนพิการที่ขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ ในส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ อาชีพ ค้าสลากฯ ค้าขายทั่วไป งานช่างและบริการ คอมพิวเตอร์ เกษตรกรรม รวมทั้งสิ้น ราย เงิน ราย เงิน ราย เงิน ราย เงิน ราย เงิน ราย เงิน จำนวน ๓๐,๐๐๐ ๑๙ ๗๑๑,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ - - ๒๓ ๘๕๖,๐๐๐ ร้อยละ ๔.๓๕ ๓.๕๐ ๘๒.๖๑ ๘๓.๐๗ ๘.๖๙ ๘.๗๖ ๔.๓๕ ๔.๖๗ - - ๑๐๐ ๑๐๐                     รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๒๓ ราย เป็นเงิน ๘๕๖,๐๐๐.-บาท (แปดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)     โดยแยกตามสถานที่ยื่นคำร้องได้ดังนี้                               - กองบริหารกองทุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ     จำนวน  ๑๑ ราย                               - ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต ๖                         จำนวน  ๔ ราย                               - ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต ๗                         จำนวน  ๓ ราย                               - ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต ๑๑                       จำนวน  ๑ ราย                               - ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต ๓๖                       จำนวน  ๓ ราย                               - ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต ๔๙                       จำนวน  ๑ ราย                               ตารางยอดวงเงินจัดสรรในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)  ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๖ จังหวัด กรอบวงเงินจัดสรรปีงบประมาณ ๒๕๕๖ วงเงินที่อนุมัติครั้งที่๑๑-๑๓/๒๕๕๕และ ๑-๔/๒๕๕๖ ยอดวงเงินคงเหลือหลังการอนุมัติ กรุงเทพมหานคร ๗,๐๐๗,๐๐๐ ๔,๑๔๒,๕๕๐ ๒,๘๖๔,๔๕๐                       /ซึ่งเจ้าหน้าที่...       -๔-                               ซึ่งเจ้าหน้าที่กองบริหารกองทุนฯ  ได้ดำเนินการเยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้ว และเห็นว่าผู้กู้และผู้ค้ำประกันมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศคณะอนุกรรมการกองบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่องเกณฑ์ชี้วัดการพิจารณาให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   รายที่   ชื่อ - สกุล   อาชีพ/วัตถุประสงค์การกู้   เสนอขอ คณะทำงานฯ พิจารณา   อนุมัติตามวงเงินที่เสนอขอ       ๑ นายมานิตย์  เชื้อรามัญ ค้าสลากฯ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๒ นายสุชิน  มีพลสม ขยายกิจการร้อยพวงมาลัยและขายข้าวแกง ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓ นายสมบูรณ์  จันทร์ต๊ะปัญญา ลงทุนร้านอาหารอีสาน ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๔ นายชาติ  สงวนวงษ์ ขยายกิจการรับซื้อ-ขายของเก่า ซื้อรถซาเล้ง ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๕ นายสำเริง  รื่นเริง ขยายกิจการค้าขายอาหารตามสั่ง ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๖ นายสาธิต  แซ่เอ็ง ลงทุนขายสาหร่ายสำเร็จรูป และซ่อมแซมรถแท็กซี่ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๗ นางสมรส  หนูทอง ค้าขายของชำ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๘ นายประสาน  คณะพันธ์ ค้าขายอาหารตามสั่ง ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๙ นายสุรศักดิ์  สิงห์สวัสดิ์ ขยายกิจการขายของชำและซ่อมแซมร้าน ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑๐ นายวีระจักร์  หมีวิเชียร ขยายกิจการค้าขายของชำ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑๑ นายนิสันต์  แก้วเกิด ขยายกิจการรับเหมาประกอบรองเท้าและเพื่อจำหน่าย ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑๒ นายกิติกร  ศรีกรีพุทธนะ ค้าขายเสื้อผ้า ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑๓ นายสุทัศน์  ศรีเจริญ ขยายกิจการค้าขายก๋วยจั๊บและก๋วยเตี๋ยว ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑๔ น.ส.พรรณภา  โพธิ์มั่นไทรย้อย (ผู้ดูแล) ค้าขายสินค้าเบ็ดเตล็ด ๒๖,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ๑๕ นายปราโมทย์  วงสาสนธิ์ (ผู้ดูแล) ขายไก่ไม่มีกระดูก ซื้อรถจักรยานยนต์แบบพ่วงข้าง ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๑๖ น.ส.ถวัลย์  เมืองซอง (ผู้ดูแล) ขยายกิจการค้าขายอาหารอีสาน ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๑๗ นายอนัน  ดีเจริญ (ผู้ดูแล) ขยายกิจการค้าขายขนมใส่ไส้ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๑๘ นางนัยนา  รื่นจีน (ผู้ดูแล) ขยายกิจการค้าขายน้ำอ้อย ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑๙ นายธงชัย  คำหอมกุล ขยายกิจการค้าขายของชำ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๒๐ นายนวพร  เอื้อวิทยา ขยายกิจการซักรีด ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๒๑ นายคงภพ  อาสาวดีรส ขยายกิจการรับจ้างออกแบบกราฟฟิกซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๒๒ นายถาวร  เข็มกลัด (ผู้ดูแล) เปิดร้านนวดแผนโบราณ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๒๓ นายเชษฐพันธุ์  พราหมณะนันทน์(ผู้ดูแล) ซื้ออุปกรณ์เครื่องดนตรีรับจ้างแสดงงานต่างๆ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐                                 มติที่ประชุม  เห็นชอบในการขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ ของคนพิการในส่วนกลาง ตามวงเงิน  ที่เสนอขอ ๒๓ ราย เป็นเงิน ๘๕๖,๐๐๐.-บาท (แปดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)                       ๔.๒ การพิจารณาคำขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ ของคนพิการในส่วนภูมิภาค                     ฝ่ายเลขานุการ รายงานว่าในการประชุมครั้งนี้ มีคำขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ ในส่วนภูมิภาค จำนวน ๒๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี นครปฐม พระนครศรีอยุธยา ระยอง ลพบุรี สมุทรสาคร สระแก้ว อ่างทอง พะเยา พิจิตร เชียงใหม่ สุโขทัย อุทัยธานี นครพนม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง ภูเก็ต ยะลา และสตูล จำนวนทั้งสิ้น ๘๕๔ ราย เป็นจำนวนเงิน ๒๕,๖๑๓,๙๐๐.-บาท (ยี่สิบห้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งจำแนกตามครั้งที่ยื่นกู้ได้ดังนี้   ครั้งที่ยื่นกู้ จำนวนที่ขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ ๗๑๗ ๑๐๔ ๓๑ ๒ - ๘๕๔ ๘๓.๙๖% ๑๒.๑๘% ๓.๖๓% ๐.๒๓% - ๑๐๐%   /ตารางสรุป...         -๕-             ตารางสรุปอาชีพคนพิการที่ขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖   อาชีพ ค้าสลากฯ ค้าขายทั่วไป งานช่างและบริการ คอมพิวเตอร์ เกษตรกรรม รวมทั้งสิ้น ราย เงิน ราย เงิน ราย เงิน ราย เงิน ราย เงิน ราย เงิน จำนวน ๓๐ ๘๙๒,๔๐๐ ๓๓๑ ๙,๓๘๖,๐๐๐ ๑๔๑ ๔,๑๒๗,๕๐๐ - - ๓๕๒ ๑๐,๒๗๓,๐๐๐ ๘๕๔ ๒๔,๖๗๘,๙๐๐ ร้อยละ ๓.๕๑ ๓.๖๒ ๓๘.๗๖ ๓๘.๐๓ ๑๖.๕๑ ๑๖.๗๒ - - ๔๑.๒๒ ๔๑.๖๓ ๑๐๐ ๑๐๐                         ซึ่งในจำนวน ๒๕ จังหวัด มีกรอบวงเงินจัดสรรคงเหลือ ที่จะพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้   จังหวัด กรอบวงเงินจัดสรรปีงบประมาณ ๒๕๕๖ วงเงินที่อนุมัติครั้งที่๑๑-๑๓/๒๕๕๕ และ ๑-๔/๒๕๕๖ ยอดวงเงินคงเหลือหลังการอนุมัติ   วงเงินที่อนุมัติครั้งที่ ๕/๒๕๕๖   ยอดวงเงินคงเหลือ ๑.จันทบุรี ๓,๑๐๗,๐๐๐ ๓,๖๔๔,๖๒๐ - ๘๓๐,๐๐๐ - ๒.นครปฐม ๓,๕๒๓,๐๐๐ ๗๔๔,๐๐๐ ๒,๗๗๙,๐๐๐ ๓๘๙,๐๐๐ ๒,๓๙๐,๐๐๐ ๓.พระนครศรีอยุธยา ๓,๕๓๖,๐๐๐ ๘๓๐,๐๐๐ ๒,๗๐๖,๐๐๐ ๕๑๒,๐๐๐ ๒,๑๙๔,๐๐๐ ๔.ระยอง ๒,๖๗๘,๐๐๐ ๘๑๐,๐๐๐ ๑,๘๖๘,๐๐๐ ๔๖๐,๐๐๐ ๑,๔๐๘,๐๐๐ ๕.ลพบุรี ๓,๕๒๓,๐๐๐ ๘๒๕,๓๐๐ ๒,๖๙๗,๗๐๐ ๑,๔๘๖,๑๐๐ ๑,๒๑๑,๖๐๐ ๖.สมุทรสาคร ๒,๙๑๒,๐๐๐ ๒๙๐,๐๐๐ ๒,๖๒๒,๐๐๐ ๖๔๐,๐๐๐ ๑,๙๘๒,๐๐๐ ๗.สระแก้ว ๓,๑๒๐,๐๐๐ ๓๙๕,๐๐๐ ๒,๗๒๕,๐๐๐ ๔๕๕,๐๐๐ ๒,๒๗๐,๐๐๐ ๘.อ่างทอง ๒,๔๔๔,๐๐๐ ๒,๘๑๒,๐๐๐ - ๗๒๐,๐๐๐ - ๙.พะเยา ๔,๒๑๒,๐๐๐ ๑,๑๘๐,๐๐๐ ๓,๐๓๒,๐๐๐ ๗๘๐,๐๐๐ ๒,๒๕๒,๐๐๐ ๑๐.พิจิตร ๓,๕๘๘,๐๐๐ ๓,๐๑๐,๐๐๐ ๕๗๘,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ - ๑๑.เชียงใหม่ ๔,๗๐๖,๐๐๐ ๓,๒๘๐,๐๐๐ ๑,๔๒๖,๐๐๐ ๒,๕๒๐,๐๐๐ - ๑๒.สุโขทัย ๓,๔๕๘,๐๐๐ ๒,๘๔๕,๐๐๐ ๖๑๓,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ - ๑๓.อุทัยธานี ๒,๓๑๔,๐๐๐ ๑,๙๓๐,๐๐๐ ๓๘๔,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ - ๑๔.นครพนม ๓,๒๑๑,๐๐๐ ๘๘๐,๐๐๐ ๒,๓๓๑,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๑,๔๓๑,๐๐๐ ๑๕.มุกดาหาร ๒,๔๗๐,๐๐๐ ๓,๙๑๐,๐๐๐ - ๒,๐๓๕,๐๐๐ - ๑๖.ยโสธร ๒,๗๙๕,๐๐๐ ๓,๐๑๐,๐๐๐ - ๑,๖๒๐,๐๐๐ - ๑๗.ร้อยเอ็ด ๕,๑๔๘,๐๐๐ ๑๔,๑๔๐,๐๐๐ - ๑,๓๒๐,๐๐๐ - ๑๘.เลย ๓,๗๙๖,๐๐๐ ๒,๕๓๗,๒๐๐ ๑,๒๕๘,๘๐๐ ๙๔๖,๘๐๐ ๓๑๒,๐๐๐ ๑๙.ชุมพร ๒,๖๖๕,๐๐๐ ๑,๓๓๐,๐๐๐ ๑,๓๓๕,๐๐๐ ๖๖๐,๐๐๐ ๖๗๕,๐๐๐ ๒๐.ตรัง ๒,๘๘๖,๐๐๐ ๕๕๘,๖๐๐ ๒,๓๒๗,๔๐๐ ๑,๐๑๕,๐๐๐ ๑,๓๑๒,๔๐๐ ๒๑.นครศรีธรรมราช ๕,๖๐๓,๐๐๐ ๑,๑๗๕,๐๐๐ ๔,๔๒๘,๐๐๐ ๗๙๐,๐๐๐ ๓,๖๓๘,๐๐๐ ๒๒.พัทลุง ๓,๐๕๕,๐๐๐ ๔,๔๐๐,๐๐๐ - ๑,๔๓๐,๐๐๐ - ๒๓.ภูเก็ต ๒,๓๕๓,๐๐๐ ๙๓๐,๐๐๐ ๑,๔๒๓,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๑,๓๔๓,๐๐๐ /จังหวัด...         -๖- จังหวัด กรอบวงเงินจัดสรรปีงบประมาณ ๒๕๕๖ วงเงินที่อนุมัติครั้งที่๑๑-๑๓/๒๕๕๕ และ ๑-๔/๒๕๕๖ ยอดวงเงินคงเหลือหลังการอนุมัติ   วงเงินที่อนุมัติครั้งที่ ๕/๒๕๕๖   ยอดวงเงินคงเหลือ ๒๔.ยะลา ๒,๕๖๑,๐๐๐ ๒,๒๕๕,๐๐๐ ๓๐๖,๐๐๐ ๑,๑๖๐,๐๐๐ - ๒๕.สตูล ๒,๐๑๕,๐๐๐ ๑,๒๓๕,๐๐๐ ๗๘๐,๐๐๐ ๑,๒๘๐,๐๐๐ -                           และคำขอกู้ยืมเงินดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดและคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองการให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ ในวันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และมีมติ ดังนี้ (ตามตารางที่แนบ)                               มติที่ประชุม                                เห็นชอบให้คนพิการในส่วนภูมิภาค จำนวน ๘๕๔ ราย เป็นเงินจำนวน ๒๔,๖๗๘,๙๐๐.-บาท (ยี่สิบสี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) จำแนกเป็น ๑)        เห็นชอบตามวงเงินที่เสนอขอ จำนวน ๒๕ จังหวัด จำนวน ๗๘๔ ราย เป็นเงิน ๒๒,๙๑๘,๙๐๐.-บาท (ยี่สิบสองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)                               ๒)  เห็นชอบโดยปรับลดวงเงิน ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด จำนวน ๗ จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง พะเยา สุโขทัย ตรัง นครศรีธรรมราช และพัทลุง จำนวน ๗๐ ราย เป็นเงินจำนวน ๑,๗๖๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากปรับลดตามความเหมาะสมของอาชีพตามใบประมาณการค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพที่ผู้กู้เสนอขอ      ซึ่งเป็นอาชีพที่ผู้กู้ได้ประกอบกิจการอยู่แล้ว และมีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือบางส่วนอยู่แล้ว                               ในการประชุมครั้งนี้มีจังหวัดที่คนพิการขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ เกินจากกรอบวงเงินจัดสรร จำนวน ๑๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี อ่างทอง พิจิตร เชียงใหม่ สุโขทัย อุทัยธานี มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด พัทลุง ยะลา และสตูล พิจารณาเห็นสมควรโดยให้ใช้วงเงินที่ส่วนกลาง รายละเอียดดังนี้ ที่ จังหวัด กรอบวงเงินจัดสรรจากการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖   กรอบวงเงินคงเหลือหลังจากการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑๑-๑๓/๒๕๕๕และ๑-๔/๒๕๕๖ จำนวนที่อนุมัติในการประชุมคณะทำงานครั้งที่ ๕/๒๕๕๖     จำนวนเงินที่เกินจากกรอบวงเงินจัดสรร ราย เงิน   ๑ จันทบุรี ๓,๑๐๗,๐๐๐ - ๒๑ ๘๓๐,๐๐๐ ๘๓๐,๐๐๐ ๒ อ่างทอง ๒,๔๔๔,๐๐๐ - ๒๘ ๗๒๐,๐๐๐ ๗๒๐,๐๐๐ ๓ พิจิตร ๓,๕๘๘,๐๐๐ ๕๗๘,๐๐๐ ๓๒ ๘๐๐,๐๐๐ ๒๒๒,๐๐๐ ๔ เชียงใหม่ ๔,๗๐๖,๐๐๐ ๑,๔๒๖,๐๐๐ ๙๐ ๒,๕๒๐,๐๐๐ ๑,๐๙๔,๐๐๐ ๕ สุโขทัย ๓,๔๕๘,๐๐๐ ๖๑๓,๐๐๐ ๓๒ ๗๕๐,๐๐๐ ๑๓๗,๐๐๐ ๖ อุทัยธานี ๒,๓๑๔,๐๐๐ ๓๘๔,๐๐๐ ๒๙ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๗๑๖,๐๐๐ ๗ มุกดาหาร ๒,๔๗๐,๐๐๐ - ๖๗ ๒,๐๓๕,๐๐๐ ๒,๐๓๕,๐๐๐ ๘ ยโสธร ๒,๗๙๕,๐๐๐ - ๘๐ ๑,๖๒๐,๐๐๐ ๑,๖๒๐,๐๐๐ ๙ ร้อยเอ็ด ๕,๑๔๘,๐๐๐ - ๓๖ ๑,๓๒๐,๐๐๐ ๑,๓๒๐,๐๐๐ ๑๐ พัทลุง ๓,๐๕๕,๐๐๐ - ๓๙ ๑,๔๓๐,๐๐๐ ๑,๔๓๐,๐๐๐ ๑๑ ยะลา ๒,๕๖๑,๐๐๐ ๓๐๖,๐๐๐ ๔๓ ๑,๑๖๐,๐๐๐ ๘๕๔,๐๐๐ ๑๒ สตูล ๒,๐๑๕,๐๐๐ ๗๘๐,๐๐๐ ๔๐ ๑,๒๘๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ รวม ๕๓๗ ๑๕,๕๖๕,๐๐๐ ๑๑,๔๗๘,๐๐๐   /ระเบียบวาระ...         -๗- ระเบียบวาระที่ ๕         เรื่องอื่น ๆ                     -กำหนดการนัดประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองการให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ                               ครั้งที่ ๖/ ๒๕๕๖                               ฝ่ายเลขานุการ ได้กำหนดนัดประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองการให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ในครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖                               มติที่ประชุม  เห็นชอบ ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.                                                             นายณรงค์ฤทธิ์  เพ็ชรคง         ผู้จดรายงานการประชุม                                                             นางสาวเกสรา  สัพพะเลข                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม