รายงานการปฏิบัติตามกฏหมายจ้างงานคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๐ ทางระบบ http://ejob.dep.go.th

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
บัดนี้ ท่านสามารถรายงานการปฏิบัติตามกฏหมายจ้างงานคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ หรือ ท่านสามารถสมัครและรายงานการปฏิบัติตามกฏหมายจ้างงานคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๐ ทางระบบ http://ejob.dep.go.th
ภาพประกอบ: 
จ้างงานคนพิการ
แหล่งที่มา: 
กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ