ระเบียบเกี่ยวกับงานคนพิการ 4 ฉบับใหม่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้แล้ว วันนี้!!!

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
ระเบียบเกี่ยวกับงานคนพิการ 4 ฉบับใหม่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้แล้ว วันนี้!!!
ภาพประกอบ: 
รูปสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
แหล่งที่มา: 
กลุ่มกฎหมาย