พม. ส่งความสุขรับปีใหม่ให้ประชาชนทั่วประเทศในโครงการ “๒๐ ของขวัญ พม. มอบสู่ประชาชน”

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
พม. ส่งความสุขรับปีใหม่ให้ประชาชนทั่วประเทศในโครงการ “๒๐ ของขวัญ พม. มอบสู่ประชาชน”
 
       วันนี้ (๑๓ ธ.ค. ๕๗) เวลา ๑๓.๓๐ น. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน "๒๐ ของขวัญ พม.มอบสู่ประชาชน”เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน โดยภายในงาน มีการเปิดตัวของขวัญชิ้นที่ ๑ "ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC สายด่วน ๑๓๐๐ โฉมใหม่ ทำก่อน ทำจริง ทำทันที” มีการร่วมแสดงพลังของภาคีเครือข่ายช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมทันท่วงที การปล่อยขบวนรถศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCCสายด่วน ๑๓๐๐ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพฯ ได้รับทราบช่องทางการขอความช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหาทางสังคม มีการจัดบูธนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ การออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูก และการแสดงคอนเสิร์ต จากศิลปินชื่อดัง เพื่อส่งความสุขให้ประชาชน ณ บริเวณกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ
 
       พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และนายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ ๗ ต.ค.๕๗ ให้ทุกส่วนราชการเร่งดำเนินโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทั่วถึงให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)ได้เตรียมของขวัญจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ในระดับกรม รวม ๗ แห่ง คือ สำนักงานปลัดกระทรวง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ การเคหะแห่งชาติ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)จำนวน ๒๐ กิจกรรม จัดเป็นโครงการ "๒๐ ของขวัญ พม.มอบสู่ประชาชน”ซึ่งเป็นบริการประชาชนตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ที่ "ทำก่อน ทำจริง ทำทันที ให้มีผลสัมฤทธิ์ และให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต”
 
       พลตำรวจเอกอดุลย์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับของขวัญ ๒๐ กิจกรรม ได้แก่ ๑)ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC สายด่วน ๑๓๐๐ โฉมใหม่ "ทำก่อน ทำจริง ทำทันที” ๒)www.yingthai.net ออนไลน์ จัดทำช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสาร แจ้งเหตุ ขอรับความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ แก่หญิงไทยในต่างแดนที่มีประสิทธิภาพ ๓)ซ่อมบ้านผู้สูงอายุยากจนทั่วประเทศ (๓๘๕ หลัง คิดเป็นจำนวนคน ๑,๒๕๐ คน) ๔)เบี้ยความพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอคณะรัฐมนตรีให้มีมติเห็นชอบเพิ่มเบี้ยความพิการจาก ๕๐๐ บาท เป็น ๘๐๐บาท คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ที่ได้ลงทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการ ๑,๓๙๑,๐๐๓ คน ๕)ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๘๗๘ แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มาทำกิจกรรมร่วมกันตามกระบวนการสวัสดิการสังคม ๗ ประเภท ได้แก่ การศึกษา สุขภาพ ที่อยู่อาศัย การทำงานและการมีรายได้ ความมั่นคงทางสังคม บริการทางสังคม นันทนาการ ๖)คืนความสุขสู่ลูกบ้าน "บ้านสบายเพื่อยายตา” ปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ ๗)พัฒนาความมั่นคงที่อยู่อาศัยคนจนในชุมชนแออัด มอบเอกสารสิทธิ์ให้แก่ประชาชนในชุมชนแออัดริมคลองในเขต กทม. จำนวน ๓ คลอง ใน ๕ เขต ๑๙ ชุมชน จำนวน ๓,๗๐๐ ครัวเรือนและชุมชนแออัดและชุมชนริมทางรถไฟในเมืองสำคัญอื่น ๒๒ จังหวัด ๓๓ เมือง จำนวน ๖,๗๔๐ ครัวเรือน ๘)มอบสิทธิที่ดินทำกิน ให้ประชาชนในพื้นที่นิคมสร้างตนเอง ใน ๕ ภูมิภาค ซึ่งเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเอง ๕,๐๐๐ ราย ใน ๔๓ นิคม ๓๖ จังหวัด พื้นที่ ๑๕,๐๐๐ ไร่ ๙)การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) สร้างชุมชนออกแบบเพื่อคนทั้งมวล เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี เพื่อทุกคนในสังคม โดยเฉพาะคนพิการได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน เป็น Model ต้นแบบให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปขยายผล ๑๐)วัคซีนครอบครัว มอบชุดความรู้ด้านการส่งเสริมสัมพันธภาพและการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในครอบครัว ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลเข้มแข็ง ๑,๐๐๐ตำบล จำนวน ๓,๐๘๗,๗๓ ครัวเรือน (เท่ากับมอบให้แก่คน จำนวน ๘,๑๗๑,๘๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๖๑ ของประชากรทั่วประเทศ) ๑๑)ประมูลทรัพย์หลุดจำนำสัญจร ทั่วประเทศ ๑๒)ลดอัตราดอกเบี้ยโรงรับจำนำ ๑๓)ศูนย์บริการคนพิการ ให้คำแนะนำแก่คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการและผู้ที่มีแนวโน้มจะพิการ ๑๔)มอบสิทธิที่ดินทำกิน (ประชาชนในพื้นที่สาธารณะ) ๑๕)สถานีสวัสดิการส่งความสุขการออกเยี่ยมผู้รับบริการ ประเมินสภาวะครอบครัว ให้คำปรึกษา แนะนำช่วยเหลือและร่วมวางแผนฟื้นฟูศักยภาพครอบครัว เช่น การให้ความรู้ในการดูแลสมาชิกครอบครัว การอบรมทักษะอาชีพ การประสานส่งต่อบริการฯลฯ ผู้ประสบปัญหาสังคม ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก จำนวน ๗,๗๐๐ คน ทั่วประเทศ ๑๖)คืนความสุขครอบครัว นำคนที่คุณรักกลับบ้าน ครอบครัวสานรักร่วมกับสถานสงเคราะห์ กลุ่มเป้าหมายในสถานสงเคราะห์ ๙๓ แห่ง กลุ่มเด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุและคนไร้ที่พึ่ง จำนวน ๖๐๐ ราย ๑๗)ปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ ๑,๒๕๐ ราย ในกรุงเทพฯ ๘๒ หลังและส่วนภูมิภาค ๑,๑๖๘ หลัง ใน ๗๖ จังหวัด ๑๘)บ้านมั่นคงชนบทเพื่อผู้ยากจนและด้อยโอกาสในชนบท ให้การสนับสนุนผู้ยากจนและด้อยโอกาสในชนบท จำนวน ๔๐ จังหวัด ๒๐๐ ตำบล วงเงิน ๖๐ ล้านบาท มอบเช็คและเอกสารสิทธิ์ ๑๙)ฝึกทักษะและกลุ่มประกอบอาชีพ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้มีรายได้น้อย ๒,๐๐๐ คนทั่วประเทศ และ ๒๐)ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พม. "มิตรแท้ของประชาชน” มีจิตมุ่งบริการ ยึดหลักการทำงานโดยเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
 
            "ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ พร้อมที่จะมอบของขวัญดังกล่าวให้ประชาชนทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยระหว่างวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๕๗ ถึง ๑๕ ม.ค.๕๘ ตนพร้อมกับคณะผู้บริหารกระทรวงฯ จะลงพื้นที่ในจังหวัดต่างๆ เพื่อมอบของขวัญและเยี่ยมเยือนประชาชน ซึ่งมุ่งลดความเหลื่อมล้ำในสังคม พร้อมทั้งให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป” พลตำรวจเอกอดุลย์ กล่าวตอนท้าย

รายละเอียดข้อมูล http://www.m-society.go.th/ewt_news.php?nid=12996
ภาพประกอบ: 
รูป ๒๐ ของขวัญ พม. มอบสู่ประชาชน
แหล่งที่มา: 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์