ประชาสัมพันธ์ เรื่องการชำระเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
บัดนี้ ใกล้พ้นกำหนดการรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการ ตามที่สำนักงานใหญ่ของสถานประกอบการตั้งอยู่ อนึ่ง นายจ้างหรือ สถานประกอบ ปฏิบัติตามกฎหมายไม่ครบถ้วนภายใน ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ จะต้องเสียดอกเบี้ยจากเงินต้น ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
ภาพประกอบ: 
รูปที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินกู้ยืม
แหล่งที่มา: 
กลุ่มบริหารทรัพย์สินกองทุน กองบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ