ประกาศ!!! แจ้งเบอร์โทรศัพท์ชั่วคราวของกลุ่มตรวจสอบภายใน

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
เนื่องจากกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานจากเดิม อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ไปยังตึกนิวยอร์ก หลังสถานีรถไฟสามเสน เพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินไปอย่างปกติ กลุ่มตรวจสอบภายใน ขอประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ชั่วคราว ดังนี้
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/กลุ่ม เบอร์โทรศัพท์
๑. นางภภัสสร  จารุเนตร ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 0-8170-0142-9
๒. นางสาวธนัชชา ธรรมโชติ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 0-8158-9759-3
๓. นางสาวอาจารี สมพันธุ์แพ นักวิชาการตรวจสอบภายใน 0-8976-1394-9
๔. นางสาวฐิติพร ศรีขวัญเจริญ นักวิชาการตรวจสอบภายใน 0-8799-5634-7

แหล่งที่มา: 
กลุ่มตรวจสอบภายใน พก.